Köpregler

Köpregler gräsmatta och sedummatta/sedumbackar. För sedummatta tillkommer även ”övriga förutsättningar & villkor Sedum” enligt nedan.

Vid beställning i E-butik måste ordern bekräftas av Gräscenter för att vara giltig.

Från 2022-05-23 tillkommer drivmedelstillägg se Aktuellt – Grascenter.

Färdig gräsmatta och sedummatta är en färskvara och skall senast läggas samma dag som den anländer eller avhämtas samt vattnas enligt våra instruktioner! Vid viss väderlek, ex vid höga temperaturer, måste gräsmattan läggas ut och vattnas inom ett par timmar efter att den anlänt eller avhämtats. Färdig gräsmatta och sedummatta är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt enligt lag.

Om personalen på Gräscenter uppger att gräsmattan eller sedummattan köps på ”egen risk” finns inga möjligheter till reklamation, detta kan ex ske vid en väderlek bestående av hög temperatur. Kunden har naturligtvis rätt att avboka/skjuta på sin beställning vid dessa tidpunkter.

Gräscenter AB garanterar att gräsmattan/sedummattan är upptagen på pall senast dagen innan leverans eller avhämtning.
Färdig gräsmatta  och sedummatta är en färskvara och skördas mot beställning. Gräscenter AB kan inte ta tillbaka gräsmatta eller sedummatta som inte är utrullad/utlagd och som ”blivit över”.

Tidpunkt

Sedummatta och gräsmatta är väderberoende produkter och kan normalt inte levereras under vinterperioden i Sverige. Från och med 1 oktober köps gräsmatta och sedummatta på egen risk. Kontakta gärna oss för mer info om hur vi rekommenderar att växten bör skötas vid läggning efter 1 oktober.

Avhämtning i butik

Beställd mängd måste avhämtas på överenskommet datum eftersom färdig gräsmatta/sedummatta är en färskvara. Avbokning måste därför ske senast 2 arbetsdagar innan avhämtning – annars sker full debitering.

Kunden ska alltid ta med sig en informationsbroschyr samt noggrant läsa och ta del av den information som broschyren innehåller – om kunden inte anser sig detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation. Gräscenter AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga att kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Direktleverans till tomt

Avbokning måste ske senast 3 arbetsdagar innan leverans eftersom färdig gräsmatta/sedummatta är en färskvara – annars sker full debitering. Leverans sker förmiddag eller eftermiddag beroende på ort. Kunden kan inte välja leveranstid utan får tid tilldelad.  Förmiddag innebär normalt mellan kl 06.00 – 14.00 och eftermiddag normalt mellan kl 12.00 – 19.00. Förmiddagsleverans finns endast att tillgå tisdagar till fredagar.

Avlastning hos kund sker om möjligt till önskad, hänvisad och utmärkt plats. Chauffören avgör alltid om det är möjligt att ställa gods på anvisad plats. Kund är ansvarig för framkomlighet till avlastningsplats. Vi lossar med palldragare, påhängstryck eller kran.  De flesta poster på sydsidan i Stockholm upp till 280 kvm lossas med palldragare, övriga med påhängstruck eller kran. Kund kan inte välja lossningssätt. Undantag om speciell överenskommelse skett med Gräscenter AB. Om lossning sker med palldragare väger varje pall ca 700-1500 kg.  Om lossning sker med truck/kran väger dessa 2,5 ton , och med last, 700 kg till 1,5 ton per pall, upp till ca 4 ton. Det krävs att både avlastningsplatsen samt marken mellan lastbil och avlastningsplats har bärighet.

Kunden är ansvarig för bärighet på marken, exempelvis garageuppfart, och är skyldig att upplysa om det finns eventuella vikt- och höjdbegränsningar. Detta gäller även på väg fram till leveransadress, exempelvis om vägen förbjuder tung trafik. Kunden är ansvarig för att platsen är fri så att lossning kan ske utan risk för skador på kunds och transportörs egendom eller risk för chaufförens säkerhet. Chauffören har rätt att neka, pallarna placeras då på annan lämplig plats på kundens tomt eller i anslutning till tomten tex trottoarkant. Vid eventuella skador på kundens egendom, tex sättningsskador i marken, när lossning har skett enligt kunds önskemål är kunden själv ersättningsskyldig.

Gräscenter AB förbehåller sig rätten att efterdebitera direkta kostnader som uppstår i samband med leverans. Vid direktleverans till tomt är det viktigt att kunden elller av kunden utsedd mottagare är tillgänglig på telefon. Om leverans till kund ej är möjligt pga att leveransvillkoren ej är uppfyllda, debiteras kunden för fraktkostnaden inklusive returfrakt. Tex om vägen för leveransadress har en vikt- eller höjdbegränsning som förbjuder tung trafik. En ny order måste därefter beställas av kunden.

Leverans inom Stockholm, Enköping och Uppsala sker förmiddagar tisdag till fredag. Vid undantagsfall sker leverans inom Stockholm på em efter särskild bokning med vårt kontor i Stockholm. OBS! Vid vissa tillfällen kan fm-leveranser ske kvällen innan bokat datum. Gräsmattan behöver då inte rullas ut förrän dagen därpå (ordinarie leveransdag). Detta är mer frekvent förekommande inom Uppsalaområdet än inom andra områden, det sker dock inom samtliga områden.

Leverans inom Eskilstuna och Västerås sker normalt eftermiddagar tisdag till fredag. Måndagar sker endast eftermiddagsleveranser till Stockholm och Uppsala.

Då färdig gräsmatta/sedummatta är en färskvara i kombination med att kör- och viloregler alltid följs för våra leveranser har Gräscenter AB fri rätt att ändra leveranstid (klockslag) på en order.

Om kunden orsakar försening/väntetid för lastbil vid leverans utgår en kostnad med 25 kr per minut.

Gräscenter AB reserverar sig för leveransproblem utanför Gräscenter AB’s kontroll. Detta innebär bland annat att Gräscenter AB inte ersätter försenade leveranser som beror på exempelvis pandemier, trafikproblem, lastbilar och/eller släp som går sönder eller dylikt. Kunden har aldrig rätt till större ersättning än vad Gräscenter AB erhåller från inhyrt fraktbolag . Kunden har ej heller aldrig rätt till större ersättning än självkostnader (verkliga kostnader) utan påslag. Underlag som tydligt visar kostnaderna måste bifogas, ex lönespecifikationer, fakturor, timrapporter eller dylikt. Underlagen måste styrka att man haft de aktuella kostnaderna och att de tillhör den aktuella entreprenaden.  Gräscenter AB har rätt att granska originalverifikat från kunden. Gräscenter AB ersätter inte heller väntetid pga från kunden önskade, men ej från Gräscenter AB skriftligen bekräftade, leveranstider. Andra exempel på händelser som kan ge inställd leverans är kraftigt regn eller extrem torka som förhindrar skördning av den färdiga gräsmattan/sedummattan.

Gräscenter AB förbehåller sig rätten att ändra leveranstider och villkor med hänsyn till väder, men måste alltid kontakta kunden för att meddela detta. Om kunden inte svarar kan det inträffa att Gräscenter måste ta det beslut som Gräscenter tror är bäst för kunden.

Vid extremt varmt väder tas gräsmattan/sedummattan upp nattetid och levereras därefter direkt till kund, som då måste rulla ut den omedelbart. Gräscenter AB måste alltid kontakta kunden innan detta sker och kunden har då rättighet att avboka sin gräsmatta/sedummatta.

Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten ska anmälan omedelbart göras till Gräscenter AB.

Kunden ska alltid ta emot informationsbroschyren som lämnas samt noggrant läsa och ta del av den information som broschyren innehåller – om kunden inte anser detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation helt. Gräscenter AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga att kunden inte följt de råd och anvisningar som angivits i nämnda informationsbroschyr.

Reklamation

OBS! Vid anmärkningar på gräsmatta/sedummatta får kunden aldrig slänga varan förrän efter godkännande från Gräscenter AB. Vi godkänner aldrig en reklamation där kunden slänger varan och därefter hävdar att den var dålig. Varan ska skötas enligt våra rekommendationer (dvs som nylagd gräsmatta/sedummatta) tills dess att Gräscenter AB har haft möjlighet att kontrollera varan på plats.

Anmärkningar ska vara Gräscenter AB tillhanda senast 48 timmar efter avhämtnings- eller leveranstidpunkt. Bilder och beskrivning av händelsen ska då mailas in till info@grascenter.se (kan även göras utanför arbetstid). Därefter mailas ett ”reklamationsunderlag” som måste fyllas i för att reklamationen ska kunna bli godkänd. Ju tidigare återkoppling desto bättre möjlighet har Du till hjälp och eventuell reklamation.  Vid eventuell reklamation har kunden rätt att avhämta ny vara efter godkännande av Gräscenter AB. Kvitto skall kunna uppvisas vid reklamation.

Vid godkänd reklamation avhjälps felet i första hand via reparation eller byte, Gräscenter avgör vilket alternativ som är mest lämpligt. Ersättning utöver detta, exempelvis arbetskostnader ersätts inte.

Gräscenter AB har rättighet att vid klagomål kontrollera den gräsmatta/sedummatta som kunden inte är nöjd med om Gräscenter AB finner detta nödvändigt, vilket även kan ske oannonserat. Adress ska lämnas av kunden som behandlas konfidentiellt hos Gräscenter AB. Om Gräscenter AB kontrollerar gräsmattan och det visar sig att kunden inte följt våra råd och anvisningar får kunden betala den kostnad som uppstått. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om reparation inte är möjligt, i det fall identisk vara ej finns tillgänglig vid åtgärdstillfället. Om Gräscenter AB kontrollerar gräsmattan och det visar sig att reklamation inte är berättigat får kunden betala den kostnad som uppstått, minimumdebitering 1500 kr plus moms.

Gräscenter AB tar inte ansvar för och reklamerar inte skador som har skett efter leverans/avhämtning.

Om varan inte är tillverkad hos Gräscenter har kunden aldrig rätt till större ersättning än vad Gräscenter AB har hos sin leverantör. Gräscenter AB måste tydligt och öppet visa den ersättning som erhållits från leverantören.

Om slutkund kontaktar Gräscenter AB har Gräscenter AB rättighet att kontrollera gräsmatta/sedummatta utan godkännande från beställaren. Gräscenter AB har dock inte rätt till ersättning enligt ovan i dessa fall. Gräscenter AB får heller inte neka slutkund att skicka in bilder på gräsmatta via mail. Reklamation måste dock alltid komma från beställande kund.

Kunduppgifter behandlas konfidentiellt av Gräscenter AB.

Betalningssätt

Hos PRV registrerade (ej vilande) företag kan efter godkänd kreditkontroll erhålla en kredit om 20 dagar netto, annars gäller full kontant (eller med visa-/ mastercard-kort) betalning vid avhämtning eller före leverans.

Privatpersoner betalar alltid kontant (eller med visa-/mastercard-kort eller swish) vid avhämtning. Vid leverans kan privatpersoner erhålla en kredit om 10 dagar netto efter godkänd kreditkontroll, annars gäller full betalning före leverans.

Betalningsvillkor

Vid betalning efter fakturan förfallosdatum debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 2 %/ permånad. Påminnelseavgift är 60 kr. Äganderättsförbehåll föreligger tills varor är till fullo betald.

Färgskiftningar i gräsmattan

Odlingen sker på stora fält där jordmånen skiljer sig åt och gräsmattan innehåller flera olika grässorter och därför förekommer det naturligt färgskiftningar i gräsmattan. Vissa rullar kan även innehålla mer av en grässort än av en annan. Detta jämnar ut sig. Färgskiftningar och rullar som innehåller mer av en grässort än av en annan är inte en godkänd orsak till reklamation.

Färgskiftningar i sedummattan

En sedummatta ska innehålla färgskiftningar och kan även se relativt olika ut om kunden beställer sedummattan i olika omgångar. Detta är naturligt och inte en godkänd anledning till reklamation.

Ogräs i gräsmattan/sedummattan

Med tiden kommer ogräs och gräsogräs att sprida sig till tomten via luften, från underliggande jordmån och djur. Enklast är att omgående ta bort ogräs för hand.

Kvickrot och tistlar är vanliga ogräs som kommer från underliggande jordmån.

Bekämpning av ogräs strax före leverans undviks varför det kan förekomma både ogräs och gräsogräs, vilket inte är en godkänd orsak till reklamation. Kemisk bekämpning görs normalt sett inte på sedummattan och ogräs förekommer därför.

Vinterskador

Gräscenter AB reklamerar inte gräsmattor eller sedummattor pga skador/ogräs som uppstår under en vinter. Gräscenter ska ge tips och råd via mail till kunder med vinterskador. Gräscenter besöker inte sedum- eller gräsmattor under april och maj månad då växten måste återhämta sig innan ev kontroll kan utföras.

Sedummatta

För sedummatta gäller 80 % täckning på ett flak. Sedummattan ska läggas kant i kant och får ej överlappas. Vid ev reklamation går ej att reklamera skurna eller på annat sätt bearbetade flak. Snäckor och sniglar kan förekomma i sedum. Vid vissa väderleksförhållanden kan dessa expandera. Kemisk bekämpning finns inte och detta ligger utanför Gräscenter AB’s kontroll.

Övriga förutsättningar & villkor Gräsmatta

Priserna gäller med reservation för slutförsäljning. Gräscenter AB reserverar sig för prisändringar orsakade av externa leverantörer, som ligger utanför Gräscenter AB`s kontroll, ex drivmedelstillägg. Köparen förbinder sig att sköta skötselplan. Vid offerter till företag tillämpas dagspriser med förbehåll för prisjusteringar.

Övriga förutsättningar & villkor Sedum

Vid entreprenad gäller villkor ABT06 & ABT-U07. Normalt sker montage och leverans av sedum under april-november förutsatt att vädret tillåter. Gräscenter AB förbehåller sig rätten att ändra leveranstider och villkor med hänsyn till väder.  Gräscenter AB förbehåller sig rätten att ändra systemuppbyggnad. Priserna gäller med reservation för slutförsäljning. Gräscenter AB reserverar sig för prisändringar orsakade av externa leverantörer, som ligger utanför Gräscenter AB`s kontroll.

Köparen ombesörjer lossning av lastbil om annat ej har angetts. Lastbil med släp (24 meter) måste vara framkomlig på angiven leveransadress, om kund ej tydligt lämnat instruktioner i god tid innan att detta inte är möjligt. Extra avgift kan utgå i dessa fall för omlastning. Gräscenter AB reserverar sig för försenad leverans orsakad av anlitad speditör. Specialbeställda produkter går ej att avbeställa.

Leveransvillkor är fritt monterat om inte annat överenskommit. Om montage eller leveranstid ändras mindre än 7 arbetsdagar före överenskommen tidpunkt utgår ersättning till Gräscenter AB för uppkomna kostnader. Om garanti och tillsynsbesök ingår i ert montage innebär det ett garantibesök samt en gödsling inom det första året efter utfört arbete. Skador uppkomna genom yttre påverka omfattas ej. Köparen förbinder sig att sköta skötselplan.

Priset förutsätter att allt arbete kan utföras i en följd samt att samtliga ytor är besiktigade och färdiga, anslutningar och ev. tillbyggnader. Ev anmärkningar från besiktning skall vara åtgärdade och godkända. Köparen svarar för tätskiktets kvalitet och funktion. Köparen svarar för att taket har godkänt takskydd under hela montagetiden. Beställaren ansvarar för inhägnader, avspärrningar och avstängning av väg /arbetsplats enligt gällande trafikförordningslagar och personsäkerhet samt upprättande av Trafikanordningsplaner.

 

 

Övrig information gällande sedumbackar

Sedumbackarna innehåller sniglar och snäckor som vid vissa väderförhållanden kan föröka sig i större mängder. Vi reklamerar inte för att sniglar och snäckorna förökar sig då dessa finns naturligt i jorden. Det finns inga bekämpningsmedel att använda.

 

Övrig information gällande marksedum

Egen marksedum beräknas till 60% bestå av sedum och mossa. Ogräsrensning behövs till större utsträckning än för övriga sedummattor.

OBS! Färdig gräsmatta/sedummatta måste alltid läggas ut samma dag som den avhämtats eller blivit levererad.

 

Vid utrullning av färdig gräsmatta under hösten

Gräsmattan rotar sig eventuellt inte innan vintern, vilket innebär en ökad risk för vinterskador. Gräscenter AB reklamerar inte gräsmatta för att den är orotad innan vintern eller pga vinterskador.  Följ nedanstående rekommendationer:

  • Vattna en gång vid läggning och därefter vid behov. Gräsmattan får inte bli torr innan rotningen är klar men inte heller för blöt. Kontrollera dagligen fuktigheten på gräsmattan och jorden inunder med hjälp av handen.
  •  Håll gräsmattan fri från löv under hösten/innan vintern kommer.
  • En gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern får man inte använda/gå på under vintern. Gräsmattan fryser och tinar i vår.
  •  Snö som innehåller salt eller grus får inte skottas upp på gräsmattan under vintern.
  • I vår ska gräsmattan krattas igenom med en räfsa av PLAST för att ta bort löv och eventuella vinterskador.
  •  Gräsmattan ska vattnas i vår för att kunna fortsätta rotningsprocessen, speciellt om den inte hann rota sig ordentligt innan vintern. Vid en torr vår ska gräsmattan vattnas från att tjälen har gått ur marken fram tills gräsmattan har rotat sig.
  • I vår (troligen i början av maj beroende på vädret) måste gräsmattan få näring via en gräsmattegödning. Kontakta oss så hjälper vi er med en gödning som passar!

Tänk på att gräsmattan i vår kan se trött och gul ut – det är normalt både för en gräsmatta som inte har rotat sig innan vintern och en gräsmatta som är nylagd hösten innan. Det kan ta till slutet av maj innan gräsmattan blir grön och frodig.

Det är ovanligt att en gräsmatta inte tar sig om man följer våra rekommendationer.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss!